ಲೇಖನಗಳು 1. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಗಳ ಸೀತಾ ಸಮೀಕ್ಷಣ – ಉತ್ಥಾನ – ೧೯೮೪
 2. ಆದಿಪುರಾಣ – ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ(ಬಿನ್ನಹ) –ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ೧೯೮೦
 3. ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ – ಮುನ್ನುಡಿ – ಗೊವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉಡುಪಿ
 4. ಶಬರ ಶಂಕರವಿಲಾಸ – ಬಿನ್ನಹ – ಕ.ಸಾ.ಪ
 5. ಉದ್ಭಟ ಕಾವ್ಯ – ಬಿನ್ನಹ – ಕ.ಸಾ.ಪ
 6. ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆ – ಬಿನ್ನಹ – ಕ,ಸಾ.ಪ
 7. ಸಿದ್ಧರಾಮ ಚರಿತ್ರೆ – ಬಿನ್ನಹ – ಕ.ಸಾ.ಪ
 8. ಕೆಳದಿ ನೃಪವಿಜಯ – ಬಿನ್ನಹ – ಕ.ಸಾ.ಪ
 9. ಋಷಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ – ದಶಾಸ್ಮರಣಂ – ಹರಿಹರಪುರಮಠ
 10. ಗುರುಪರಂಪರೆ – ಹವ್ಯಕ ಭಾರತೀ
 11. ಅಮರವಾಣಿ
 12. ರಾಮಾಯಣದರ್ಶನ
 13. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಗಳ ಸೀತಾಯನ
 14. – ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ
 15. – ಶಿಶುಪಾಲವಧ
 16. – ಋಷಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ
 17. – ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ
 18. – ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು
 19. – ರೀತಿರಾತ್ಮಾ ಕಾವ್ಯಸ್ಯ
 20. – ಪಂಡಿತ ಜಗನ್ನಾಥನ ಕಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣ
 21. – ಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
 22. – ಗಣಪತಿ ಶಬ್ದ ದೇವತೆ
 23. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ
 24. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ
 25. ಕಾವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ
 26. ಶಬ್ದನಿಷ್ಪತ್ತಿ
 27. ದೃಷ್ಟಿಭೇದಗಳು ಮತಭೇದಗಳಲ್ಲ
 28. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಕೊಡುಗೆ – ಸರ್ವಮತ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 29. ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ
 30. ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ
 31. ಗಮಕ ಸಮಾಸ
 32. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
 33. ದೇವತೆಗಳು – ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
 34. ಸಸ್ವರ ಮಹಾನ್ಯಾಸಾದಿ ಮಂತ್ರ – ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
 35. ಶಾಂಕರ ಸೂಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಾವಲಿಃ
 36. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಮ್