ಶ್ರೀ ಭಾಗವನ್ನಾಮಾವಲಿಃ

 1. ನಿವೇದನೆ
 2. ಏಳನೇಯ ಮುದ್ರಣ
 3. ಭಗವನ್ನಾಮಾವಲಿಃ (ಪ್ರಾರ್ಥನೆ)
 4. ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ
 5. ಶ್ರೀ ಗಣಪತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿಃ
 6. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ
 7. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣ್ವಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
 8. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ
 9. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
 10. ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
 11. ಶ್ರೀ ಸೀತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
 12. ಶ್ರೀ ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ
 13. ಶ್ರಿ ಶಿವದ್ವಾದಶನಾಮಾವಲಿಃ
 14. ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ
 15. ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾತ್ರಿಶತೀನಾಮಾವಲಿಃ
 16. ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ - ೨
 17. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
 18. ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
 19. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
 20. ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ - ೧
 21. ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ (ಶಿವಪ್ರೋಕ್ತಾ)
 22. ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
 23. ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿಃ
 24. ಶ್ರೀ ತುಳಸೀಶತನಾಮಾವಲಿಃ
 25. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
 26. ಶ್ರೀಧನ್ವಂತರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
 27. ಶ್ರೀ ಶನ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
 28. ಶ್ರೀ ಅಪರಾಜಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರ
 29. ಬಿಲ್ವಪೂಜಾ
 30. ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪ (ತುಂಬೆಹೂವು) ಪೂಜಾ
images