ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ ಸುಂದರಕಾಂಡಃ

 1. ಬಿನ್ನಹ
 2. ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ..
 3. ಮುನ್ನುಡಿ
 4. ನಿವೇದನೆ
 5. ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ವಿಧಿ
 6. ಪಾರಾಯಣದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವ ಶ್ಲೋಕಗಳು
 7. ಪ್ರಥಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸಾಗರರಲಂಘನಮ್
 8. ದ್ವಿತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ - ನಿಶಾಗಮಪ್ರತೀಕ್ಷಾ
 9. ತೃತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಂಕಾಧಿದೇವತಾವಿಜಯಃ
 10. ಚತುರ್ಥಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಂಕಾಪುರೀ ಪ್ರವೇಶಃ
 11. ಪಂಚಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಭವನ ವಿಚಯಃ
 12. ಷಷ್ಠಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಗೃಹಾವೇಕ್ಷಣಮ್
 13. ಸಪ್ತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಪುಷ್ಪಕದರ್ಶನಮ್
 14. ಅಷ್ಟಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಪುಷ್ಪಕಾನುವರ್ಣನಮ್
 15. ನವಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸಂಕುಲಾಂತಃಪುರಮ್
 16. ದಶಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಂದೋದರೀದರ್ಶನಮ್
 17. ಏಕಾದಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪಾನಭೂಮಿ ವಿಚಯಃ
 18. ದ್ವಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮದ್ವಿಷಾದಃ
 19. ತ್ರಯೋದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮನ್ನಿರ್ವೇದಃ
 20. ಚತುರ್ದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಅಶೀಕವನಿಕಾವಿಚಯಃ
 21. ಪಂಚದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತೋಪಲಂಭಃ
 22. ಷೋಡಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮತ್ಪರೀತಾಪಃ
 23. ಸಪ್ತದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಕ್ಷಸೀಪರಿವಾರಃ
 24. ಅಷ್ಟಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಾಗಮನಮ್
 25. ಏಕೋನವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಕೃಚ್ಛ್ರಗತಸೀತೋಪಮಾಃ
 26. ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪ್ರಣಯಪ್ರಾರ್ಥನಾ
 27. ಏಕವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣತೃಣೀಕರಣಮ್
 28. ದ್ವಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಾಸದ್ವಯಾವಧಿಕರಣಮ್
 29. ತ್ರಯೋವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಕ್ಷಸೀಪ್ರರೋಚನಮ್
 30. ಚತುರ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಕ್ಷಸೀನಿರ್ಭರ್ತ್ಸನಮ್
 31. ಪಂಚವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾನಿರ್ವೇದಃ
 32. ಷಡ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಸಂಪ್ರಧಾರಣಮ್
 33. ಸಪ್ತವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ತ್ರಿಜಟಾಸ್ವಪ್ನಃ
 34. ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಉದ್ಬಂಧನವ್ಯವಸಾಯಃ
 35. ಏಕೋನಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಶುಭನಿಮಿತ್ತಾನಿ
 36. ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮತ್ಕೃತ್ಯಾಕೃತ್ಯವಿಚಿಂತನಮ್
 37. ಏಕತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮವೃತ್ತಸಂಶ್ರವಃ
 38. ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾವಿತರ್ಕಃ
 39. ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮಜ್ಜಾನಕೀಸಂವಾದೋಪಕ್ರಮಃ
 40. ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಶಂಕಾನಿವಾರಣಮ್
 41. ಪಂಚತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವಿಶ್ವಾಸೋತ್ಪಾದನಮ್
 42. ಷಟ್‍ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಅಂಗುಲೀಯಕಪ್ರದಾನಮ್
 43. ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾಪ್ರತ್ಯಾನಯನಾನೌಚಿತ್ಯಮ್
 44. ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವಾಯಸವೃತ್ತಾಂತಕಥನಮ್
 45. ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮತ್ಸಂದೇಶಃ
 46. ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮತ್ಪ್ರೇಷಣಮ್
 47. ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪ್ರಮದಾವನಭಂಜನಮ್
 48. ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಕಿಂಕರನಿಷೂದನಮ್
 49. ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಚೈತ್ಯಪ್ರಾಸಾದದಾಹಃ
 50. ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಜಂಬುಮಾಲಿವಧಃ
 51. ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಅಮಾತ್ಯಪುತ್ರವಧಃ
 52. ಷಟ್‍ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೇನಾಪತಿಪಂಚಕವಧಃ
 53. ಸಪ್ತಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಅಕ್ಷಕುಮಾರವಧಃ
 54. ಅಷ್ಟಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಇಂದ್ರಜಿದಭಿಯೋಗಃ
 55. ಏಕೋನಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಪ್ರಭಾವದರ್ಶನಮ್
 56. ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪ್ರಹಸ್ತಪ್ರಶ್ನಃ
 57. ಏಕಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮದುಪದೇಶಃ
 58. ದ್ವಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ದೂತವಧನಿವಾರಣಮ್
 59. ತ್ರಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪಾವಕಶೈತ್ಯಮ್
 60. ಚತುಃಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಂಕಾದಾಹಃ
 61. ಪಂಚಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮದ್ವಿಭ್ರಮಃ
 62. ಷಟ್‍ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪ್ರತಿಪ್ರಯಾಣೋತ್ಪತನಮ್
 63. ಸಪ್ತಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮತ್ಪ್ರತ್ಯಾಗಮನಮ್
 64. ಅಷ್ಟಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮದ್ವೃತ್ತಾನುಕಥನಮ್
 65. ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಅನಂತರಕಾರ್ಯಪ್ರರೋಚನಮ್
 66. ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಅಂಗದಜಾಂಬವತ್ಸಂವಾದಃ
 67. ಏಕಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಧುವನಪ್ರವೇಶಃ
 68. ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ದಧಿಮುಖಖಿಲೀಕಾರಃ
 69. ತ್ರಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಗ್ರೀವಹರ್ಷಃ
 70. ಚತುಃಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮದಾದ್ಯಾಗಮನಮ್
 71. ಪಂಚಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಚೂಡಾಮಣಿಪ್ರದಾನಮ್
 72. ಷಟ್‍ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾಭಾಷಿತಪ್ರಶ್ನಃ
 73. ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾಭಾಷಿತಾನುವಚನಮ್
 74. ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮತ್ಸಮಾಶ್ವಾಸವಚನಾನುವಾದಃ
 75. ಅನುಬಂಧ
images