शब्दचन्द्रिका

 1. Foreword
 2. Preface
 3. Translator's Note
 4. प्रथमभागः-नामपदप्रकरणम्
  1. पीठिका
  2. हलन्त-साधारणशब्दाः
  3. अजन्त-विशेषशब्दाः
 5. द्वितीयभागः-क्रियापदप्रकरणम्
  1. पीठिका
  2. भावकर्मप्रयोगः
 6. सनाद्यन्तप्रकरणम्
 7. तुतीयभागः-कृदन्तप्रकरणम्
  1. ण्वुल्, तृच्, क्तवतुप्रत्ययाः
  2. शतृ-शानच्प्रत्ययौ
 8. चतुर्थभागः-तद्धितप्रकरणम्
  1. अपत्यार्थक-तद्विताः
  2. भावार्थक-तद्धिताः
images