ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ ಪ್ರವಚನ

  1. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
  2. ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ ಪ್ರವಚನ
    1. ಶೀಕ್ಷಾವಲ್ಲೀ
    2. ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲೀ
    3. ಭೃಗುವಲ್ಲೀ
images