ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ

 1. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿ
 2. ಅನುವಾದಕರ ಮಾತು
 3. ನಿವೇದನೆ
 4. ಯಜ್ಞಪ್ರಾರಂಭ
 5. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೋಕ್ತಿ ಶ್ರವಣ
 6. ಭೀಮ ವಾಕ್ಯ
 7. ಯೌವನಾಶ್ವ ವೃಷಕೇತು ವಾಕ್ಯವರ್ಣನ
 8. ಯೌವನಾಶ್ವ ಪರಾಜಯ
 9. ಭೀಮಾಗಮ
 10. ಮರುತ್ತ ಯಜ್ಞ ಕಥನ
 11. ವ್ಯಾಸ ವಾಕ್ಯ
 12. ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮ
 13. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಯಾಣ
 14. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಸ್ತಿನಪುರ ಪ್ರವೇಶ
 15. ಅನುಸಾಲ್ವ ಗಮನ
 16. ಸತ್ಯಭಾಮಾ ವಾಕ್ಯ
 17. ತುರಗಗ್ರಹಣ
 18. ಫಲ್ಗುನ ಶಾಪ
 19. ಶಿಲಾಮೋಕ್ಷ
 20. ಸುಧನ್ವ ಸತ್ತ್ವ ಕಥನ
 21. ಸುಧನ್ವನ ಯುದ್ಧ ವರ್ಣನ
 22. ಸುಧನ್ವ ವಧ
 23. ಸುರಥ ವಧ
 24. ಸ್ತ್ರೀ ರಾಜ್ಯ ಗಮನ
 25. ಮಣಿಪುರಾಗಮನ
 26. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಯುದ್ಧವರ್ಣನ
 27. ಬಭ್ರುವಾಹನನ ಯುದ್ಧ ವರ್ಣನ
 28. ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ
 29. ರಾಮವಾಕ್ಯ
 30. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಸ್ಥಾನ
 31. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಗಮ
 32. ತುರಗ ಗ್ರಹಣ
 33. ಲವ ಮೂರ್ಛಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
 34. ಕುಶ ಯುದ್ಧ ವರ್ಣನ
 35. ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗಮನ
 36. ಲವ ಯುದ್ಧ ವಿಜಯ ವರ್ಣನ
 37. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೇನಾ ಪರಾಜಯ
 38. ಹನೂಮದ್ವಾಕ್ಯ
 39. ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ಫಲಸ್ತುತಿ
 40. ಬಭ್ರುವಾಹನ ವಿಜಯ
 41. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಗಮನ
 42. ಪಾರ್ಥ ಸಂಜೀವನ
 43. ತಾಮ್ರಧ್ವಜನ ಸಂಭಾಷಣೆ
 44. ತಾಮ್ರಧ್ವಜನ ಯುದ್ಧ
 45. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕ್ರೋಧ
 46. ತಾಮ್ರಧ್ವಜನ ವಿಜಯ
 47. ಮಯೂರಧ್ವಜನ ದೇಹಾರ್ಧದಾನ
 48. ಮಯೂರಧ್ವಜನ ವಿಜಯ
 49. ವೀರವರ್ಮನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಪ್ರಸಂಗ
 50. ಕರ್ಮವಿಪಾಕವರ್ಣನೆ
 51. ವೀರವರ್ಮನ ವಿಜಯ
 52. ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಉಪಾಖ್ಯಾನ
 53. ಚಂದ್ರಹಾಸನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ
 54. ಚಂದನಾವತಿಗೆ ಧೃಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣ
 55. ಕುಂತಲನಗರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಪ್ರಯಾಣ
 56. ಮದನ ಚಂದ್ರಹಾಸರ ಸಂಭಾಷಣೆ
 57. ಚಂದ್ರಹಾಸನ ವಿವಾಹ
 58. ಧೃಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ ಸಂತಾಪ
 59. ಕುಂತಲ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
 60. ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಮಹಿಮೆ
 61. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಮಾಗಮ
 62. ಬಕದಾಲ್ಭ್ಯ ಸಂವಾದ
 63. ದುಶ್ಶಲಾ ಸಾಂತ್ವನ
 64. ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಆಗಮನ
 65. ಜಲಯಾತ್ರಾ ವರ್ಣನೆ
 66. ಯಜ್ಞಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಟಿರಾಭಿಷೇಕ
 67. ಕಲಿಧರ್ಮವರ್ಣನೆ
 68. ನಕುಲೋಪಾಖ್ಯಾನ
 69. ನಕುಲೋಪಾಖ್ಯಾನ ಸಮಾಪ್ತಿ
 70. ಅಶ್ವಮೇಧ ಪರ್ವದ ಫಲಶ್ರುತಿ
images