ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪುರಾಣಮ್ - ೨

 1. ಪ್ರಕಾಶಕರ ನುಡಿ
 2. ಉಪೋದ್ಘಾತ
 3. ಚತುರ್ಥಾಂಶ
  1. ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  2. ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಃ
  3. ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯಃ
  4. ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯಃ
  5. ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  6. ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯಃ
  7. ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  8. ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  9. ನವಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  10. ದಶಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  11. ಏಕಾದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  12. ದ್ವಾದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  13. ತ್ರಯೋದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  14. ಚತುರ್ದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  15. ಪಂಚದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  16. ಷೋಡಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  17. ಸಪ್ತದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  18. ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  19. ಏಕೋನವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  20. ವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  21. ಏಕವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  22. ದ್ವಾವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  23. ತ್ರಯೋವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  24. ಚತುರ್ವಿಂಶೋಧ್ಯಾಯಃ
 4. ಪಂಚಮಾಂಶ
  1. ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  2. ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಃ
  3. ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯಃ
  4. ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯಃ
  5. ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  6. ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯಃ
  7. ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  8. ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  9. ನವಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  10. ದಶಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  11. ಏಕಾದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  12. ದ್ವಾದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  13. ತ್ರಯೋದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  14. ಚತುರ್ದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  15. ಪಂಚದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  16. ಷೋಡಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  17. ಸಪ್ತದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  18. ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  19. ಏಕೋನವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  20. ವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  21. ಏಕವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  22. ದ್ವಾವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  23. ತ್ರಯೋವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  24. ಚತುರ್ವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  25. ಪಂಚವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  26. ಷಡ್ವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  27. ಸಪ್ತವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  28. ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  29. ಏಕೋನತ್ರಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  30. ತ್ರಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  31. ಏಕತ್ರಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  32. ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  33. ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  34. ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  35. ಪಂಚತ್ರಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  36. ಷಟ್ ತ್ರಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  37. ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  38. ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
 5. ಷಷ್ಠಾಂಶ
  1. ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  2. ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಃ
  3. ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯಃ
  4. ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯಃ
  5. ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  6. ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯಃ
  7. ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  8. ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 6. ಅನುಬಂಧಗಳು
images