ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪುರಾಣಮ್ - ೧

 1. ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣದ ಪ್ರಕಾಶಕರ ನುಡಿ
 2. ಉಪೋದ್ಘಾತ
 3. ಪ್ರಥಮಾಂಶ
  1. ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  2. ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಃ
  3. ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯಃ
  4. ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯಃ
  5. ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  6. ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯಃ
  7. ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  8. ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  9. ನವಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  10. ದಶಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  11. ಏಕಾದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  12. ದ್ವಾದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  13. ತ್ರಯೋದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  14. ಚತುರ್ದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  15. ಪಂಚದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  16. ಷೋಡಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  17. ಸಪ್ತದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  18. ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  19. ಏಕೋನವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  20. ವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  21. ಏಕವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  22. ದ್ವಾವಿಂಶಾಧ್ಯಾಯಃ
 4. ದ್ವಿತೀಯಾಂಶ
  1. ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  2. ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಃ
  3. ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯಃ
  4. ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯಃ
  5. ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  6. ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯಃ
  7. ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  8. ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  9. ನವಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  10. ದಶಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  11. ಏಕಾದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  12. ದ್ವಾದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  13. ತ್ರಯೋದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  14. ಚತುರ್ದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  15. ಪಂಚದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  16. ಷೋಡಶಾಧ್ಯಾಯಃ
 5. ತೃತೀಯಾಂಶ
  1. ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  2. ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಃ
  3. ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯಃ
  4. ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯಃ
  5. ಪಂಚಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  6. ಷಷ್ಠಾಧ್ಯಾಯಃ
  7. ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  8. ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  9. ನವಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  10. ದಶಮಾಧ್ಯಾಯಃ
  11. ಏಕಾದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  12. ದ್ವಾದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  13. ತ್ರಯೋದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  14. ಚತುರ್ದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  15. ಪಂಚದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  16. ಷೋಡಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  17. ಸಪ್ತದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
  18. ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಃ
 6. ಅನುಬಂಧಗಳು
 7. ಪುಟ ೪೩-ಅಷ್ಟಾವಿಂಶದ್ವಧಾತ್ಮಕಾಃ
 8. ಪುಟ ೪೬-ಅನುಗ್ರಹ ಕೌಮಾರಸರ್ಗಗಳು
images