ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಮ್ - ದಶಮಸ್ಕಂಧಃ ಉತ್ತರಾರ್ಧ

 1. ಎರಡನೆಯ ಮುದ್ರಣ
 2. ನಿವೇದನೆ
 3. ಪಂಚಾಶತ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 4. ಏಕಪಂಚಾಶತ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 5. ದ್ವಿಪಂಚಾಶತ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 6. ತ್ರಿಪಂಚಾಶತ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 7. ಚತುಃಪಂಚಾಶತ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 8. ಪಂಚಪಂಚಾಶತ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 9. ಷಟ್ ಪಂಚಾಶತ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 10. ಸಪ್ತಪಂಚಾಶತ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 11. ಅಷ್ಟಪಂಚಾಶತ್ತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 12. ಏಕೋನಷಷ್ಠಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 13. ಷಷ್ಟಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 14. ಏಕಷಷ್ಟಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 15. ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 16. ತ್ರಿಷಷ್ಟಿಕಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 17. ಚತುಃಷಷ್ಟಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 18. ಪಂಚಷಷ್ಟಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 19. ಷಟ್ ಷಷ್ಟಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 20. ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 21. ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 22. ಏಕೋನಪತ್ತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 23. ಸಪ್ತತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 24. ಏಕಸಪ್ತತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 25. ದ್ವಿಸಪ್ತತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 26. ತ್ರಿಸಪ್ತತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 27. ಚತುಃಸಪ್ತತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 28. ಪಂಚಸಪ್ತತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 29. ಷಟ್ ಸಪ್ತತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 30. ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 31. ಅಷ್ಟಸಪ್ತತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 32. ಏಕೋನಾಶೀತತಮಾದ್ಯಾಯಃ
 33. ಅಶೀತತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 34. ಏಕಾತೀತತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 35. ದ್ವ್ಯತೀತತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 36. ತ್ರ್ಯಶೀತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 37. ಚತುರಶೀತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 38. ಪಂಚಾಶೀತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 39. ಷಡಶೀತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 40. ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 41. ಅಷ್ಟಾಶೀತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 42. ಏಕೋನನವತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 43. ನವತಿತಮಾಧ್ಯಾಯಃ
 44. ಅನುಬಂಧ
images