ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ ಉತ್ತರಕಾಂಡಃ

 1. ಬಿನ್ನಹ
 2. ಮರು ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ.....
 3. ಮುನ್ನುಡಿ
 4. ನಿವೇದನೆ
 5. ಪ್ರಥಮಃ ಸರ್ಗಃ ರಾಮಪ್ರಶ್ನೆ:
 6. ದ್ವಿತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ ಪೌಲಸ್ಕೋತತಿಃ
 7. ತೃತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ ವೈಶ್ರವಣಲೋಕಪಾಲಪದಲಂಕಾದಿಪಾಪ್ರಾಪ್ತಿಃ
 8. ಚತುರ್ಥಃ ಸರ್ಗಃ ರಾವಣಾದಿಪೂರ್ವತನರಾಕ್ಷಸೋತ ಕಥನಮ್
 9. ಪಂಚಮಃ ಸರ್ಗಃ ಮಾಲ್ಯವದಾದ್ಯಪತ್ಯೋತ:
 10. ಷಷ್ಠಃ ಸರ್ಗಃ ವಿಷ್ಣು ಮಾಲ್ಯವದಾದಿಯುದ್ದಮ್
 11. ಸಪ್ತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಮಾಲಿವಧಃ
 12. ಅಷ್ಟಮಃ ಸರ್ಗಃ ಸುಮಾಲ್ಯಾದಿನಿಗ್ರಹಃ
 13. ನವಮಃ ಸರ್ಗಃ ರಾವಣಾದ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
 14. ದಶಮಃ ಸರ್ಗಃ ರಾವಣಾದಿವರದಾನಮ್
 15. ಏಕಾದಾಶಃ ಸರ್ಗಃ ರಾವಣಾಲಂಕಾಪ್ರಾಪ್ತಿಃ
 16. ದ್ವಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ ರಾವಣಾದಿವಿವಾಹಃ
 17. ತ್ರಯೋದಶಃ ಸರ್ಗಃ ಧನದಡೂತಹನನಮ್
 18. ಚತುರ್ದಶಃ ಸರ್ಗಃ ಯಕ್ಷರಯುದ್ಧಮ್
 19. ಪಂಚದಶಃ ಸರ್ಗಃ ಪುಷ್ಪಕಹರಣಮ್
 20. ಷೋಡಶಃ ಸರ್ಗಃ ರಾವಣನಾಮಪ್ರಾಪ್ತಿಃ
 21. ಸಪ್ತದಶಃ ಸರ್ಗಃ ವೇದವತೀಶಾಪಃ
 22. ಅಷ್ಟಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ ಮರುತ್ತವಿಜಯಃ
 23. ಏಕೋನವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಅನರಣ್ಯಶಾಪಃ
 24. ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ರಾವಣಸಂಧುಕಣಮ್
 25. ಏಕವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಯಮರಾವಣಯುದ್ದಮ್
 26. ದ್ವಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಯಮಜಯಃ
 27. ತ್ರಯೋವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ವರುಣಜಯಃ
 28. ಚತುರ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಖರಶೂರ್ಪಣಖಾದಂಡಕನಿವಾಸದೇಶಃ
 29. ಪಂಚವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಮಧುವಧಾದಿವಾರಣಮ್
 30. ಷಡ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ನಲಕೂಬರಶಾಪಃ
 31. ಸಪ್ತವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಸುಮಾಲಿವಧಃ
 32. ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಜಯಂತಾಪವಾಹನಮ್
 33. ಏಕೋನಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ವಾಸವಗ್ರಹಣಮ್
 34. ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಇಂದ್ರಪರಾಜಯಕಾರಣಕಥನಮ್
 35. ಏಕತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ರಾವಣನರ್ಮದಾವಗಾಹ:
 36. ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ರಾವಣಗ್ರಹಣಮ್
 37. ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ರಾವಣವಿಮೋಕ್ಷ
 38. ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ವಾಲಿರಾವಣಸಖ್ಯಮ್
 39. ಪಂಚತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಹನೂಮದುತ್ಪತ್ತಿ:
 40. ಷಟ್‍ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಹನೂಮದ್ವರಪ್ರಾಪ್ಯಾದಿ
 41. ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಪೌರೋಪಸ್ಥಾನಮ್
 42. ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಜನಕಾದಿಪತಿಪ್ರಯಾಣಮ್
 43. ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ವಾನರವೀಣನಮ್
 44. ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಹನೂಮತ್ಕಾರ್ಥನಾ
 45. ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಪುಷ್ಪಕಪುನರಭ್ಯನುಜ್ಞಾ
 46. ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ರಾಮಸೀತಾವಿಹಾರಃ
 47. ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಭದ್ರವಾಕ್ಯಶ್ರವಣಮ್
 48. ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾದ್ಯಾನಯನಮ್
 49. ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಸೀತಾಸಮುತ್ಸರ್ಗಾದೇಶಃ
 50. ಷಟ್‍ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಸೀತಾಗಂಗಾತೀರನಯನಮ್
 51. ಸಪ್ತಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ರಾಮಶಾಸನಕಥನಮ್
 52. ಅಷ್ಟಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ ಸೀತಾಪರಿತ್ಯಾಗಃ
 53. ಏಕೋನಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ ವಾಲ್ಮೀಕ್ಯಾಶ್ರಮಪ್ರವೇಶಃ
 54. ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ ಸುಮಂತ್ರರಹಸ್ಯ ಕಥನಮ್
 55. ಏಕಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ ದುರ್ವಾಸೋವಾಕ್ಯ ಕಥನಮ್
 56. ದ್ವಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ ರಾಮಸಮಾಧಾನಮ್
 57. ತ್ರಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ ನೃಗಾಪಕಥನಮ್
 58. ಚತುಃಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ ನೃಗಶ್ವಭ್ರಪ್ರವೇಶಃ
 59. ಪಂಚಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ ನಿಮಿವಸಿಷ್ಠಾಪಃ
 60. ಷಟ್‍ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ ಮೈತ್ರಾವರುಣತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಃ
 61. ಸಪ್ತಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ ನಿಮಿನಿಮಿಷಿಕರಣಮ್
 62. ಅಷ್ಟಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ ಯಯಾತಿ ಶಾಪಃ
 63. ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಪುರುರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಃ
 64. ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಭಾರ್ಗವಚ್ಯವನಾದ್ಯಾಗಮನ
 65. ಏಕಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಲವಣತ್ರಾಣಪ್ರಾರ್ಥನಾ
 66. ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಶತ್ರುಘಪ್ರಾರ್ಥನಾ
 67. ತ್ರಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಲವಣವಧೋಪಾಯಕಥನಮ್
 68. ಚತುಃಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಶತ್ರುಘ್ನಪಸ್ಥಾನಮ್
 69. ಪಂಚಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಸೌದಾಸಕಥಾ
 70. ಷಟ್‍ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಕುಶ ಜನನಮ್
 71. ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಮಾಂಧಾತೃವಧಃ
 72. ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಲವಣಶತ್ರುಘ್ರವಿವಾದ:
 73. ಏಕೋನಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಲವಣವಧಃ
 74. ಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಮಧುಪುರೀನಿವೇಶಃ
 75. ಏಕಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಶತ್ರುಘಪ್ರಶಂಸಾ
 76. ದ್ವಿಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಶತ್ರುಘ್ನರಾಮಸಮಾಗಮಃ
 77. ತ್ರಿಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವರಿದೇವನಮ್
 78. ಚತುಃಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ನಾರದವಚನಮ್
 79. ಪಂಚಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಶಂಬೂಕವಿಚಯಃ
 80. ಷಟ್‍ಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಶಂಬೂಕವಧಃ
 81. ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಸ್ವರ್ಗಿ ಪ್ರಶಃ
 82. ಅಷ್ಟಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಆಭರಣಾಗಮಃ
 83. ಏಕೋನಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ದಂಡರಾಜ್ಯನಿವೇಶಃ
 84. ಅಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಅರಜಾಸಂಗಮಃ
 85. ಏಕಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ದಂಡಶಾಪಃ
 86. ದ್ವ್ಯಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ರಾಮನಿವರ್ತನಮ್
 87. ತ್ರ್ಯಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ರಾಜಸೂಯಾಜಿಹೀರ್ಷಾ
 88. ಚತುರಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ವೃತ್ರತಪೋವರ್ಣನಮ್
 89. ಪಂಚಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ವೃತ್ರವಧಃ
 90. ಷಡಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾತರಣಮ್
 91. ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಇಲಸ್ತಿತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಃ
 92. ಅಷ್ಟಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಬುಧಸಮಾಗಮಃ
 93. ಏಕೋನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಪುರೂರವೋಜನನಮ್
 94. ನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಇಲಾಪುರುಷತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ
 95. ಏಕನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಯಜ್ಞಸಂವಿಧಾನಮ್
 96. ದ್ವಿನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಹಯಚರ್ಯಾ
 97. ತ್ರಿನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂದೇಶಃ
 98. ಚತುರ್ನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ರಾಮಾಯಣಗಾನಮ್
 99. ಪಂಚನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ವಾಲ್ಮೀಕಿದೂತಪ್ರೇಷಣಮ್
 100. ಷಣ್ಣವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ವಾಲ್ಮೀಕಿಪ್ರತ್ಯಯದಾನಮ್
 101. ಸಪ್ತನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಸೀತಾರಸಾತಲಪ್ರವೇಶಃ
 102. ಅಷ್ಟನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ ರಾಮಕೋಪೋಪಶಮಃ
 103. ಏಕೋಶತತಮಃಸರ್ಗಃ - ಕೌಸಲ್ಯಾದಿಕಾಲಧರ್ಮಃ
 104. ಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಗಂಧರ್ವವಿಷಯವಿಜಯಯಾತ್ರಾ
 105. ಏಕಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ ತಕ್ಷಪುಷ್ಕಲನಿವೇಶಃ
 106. ದ್ವ್ಯಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಅಂಗದಚಂದ್ರಕೇತುನಿವೇಶಃ
 107. ತ್ರಯಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಕಾಲಾಗಮನಮ್
 108. ಚತುರಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಪಿತಾಮಹವಾಕ್ಯಕಥನಮ್
 109. ಪಂಚಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ ದುರ್ವಾಸೋಭಿಗಮಃ
 110. ಷಡಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪರಿತ್ಯಾಗಃ
 111. ಸಪ್ತಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಕುಶಲವಾಭಿಷೇಕಃ
 112. ಅಷ್ಟಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ ವಿಭೀಷಣಾದ್ಯಾದೇಶಃ
 113. ನವಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಶ್ರೀರಾಮಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನಮ್
 114. ದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಸಹಾನುಗಶ್ರೀರಾಮಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ
 115. ಏಕಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣಫಲಶ್ರುತಿಃ
 116. ಅನುಬಂಧ
images