ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ ಯುದ್ಧಕಾಂಡಃ - ೨

 1. ಬಿನ್ನಹ
 2. ಐದನೆಯ ಮುದ್ರಣ
 3. ನಿವೇದನೆ
 4. ಮುನ್ನುಡಿ
 5. ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಾನುಶೋಕಃ
 6. ಏಕೋನಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ನರಾಂತಕವಧಃ
 7. ಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ದೇವಾಂತಕಾದಿವಧಃ
 8. ಏಕಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಅತಿಕಾಯವಧಃ
 9. ದ್ವಿಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಮನ್ಯುಶಲ್ಯಾವಿಷ್ಕಾರಃ
 10. ತ್ರಿಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಇಂದ್ರಜಿನ್ಮಾಯಾಯುದ್ಧಮ್
 11. ಚತುಃಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಓಷಧಿಪರ್ವತಾನಯನಮ್
 12. ಪಂಚಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಂಕಾದಾಹಃ
 13. ಷಟ್‍ಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕಂಪನಾದಿವಧಃ
 14. ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ನಿಕುಂಭವಧಃ
 15. ಅಷ್ಟಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಕರಾಕ್ಷಾಭಿಷೇಣನಮ್
 16. ಏಕೋನಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಕರಾಕ್ಷವಧಃ
 17. ಅಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ತಿರೋಹಿತರಾವಣಿಯುದ್ಧಮ್
 18. ಏಕಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಾಯಾಸೀತಾವಧಃ
 19. ದ್ವ್ಯಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮಾದಿನಿರ್ವೇದಃ
 20. ತ್ರ್ಯಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಾಶ್ವಾಸನಮ್
 21. ಚತುರಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಇಂದ್ರಜಿನ್ಮಾಯಾವಿವಿರಣಮ್
 22. ಪಂಚಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ನಿಕುಂಭಿಲಾಭಿಯಾನಮ್
 23. ಷಡಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಿಬಲಕದನಮ್
 24. ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ವಿಭೀಷಣರಾವಣಿಪರಸ್ಪರನಿಂದಾ
 25. ಅಷ್ಟಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೌಮಿತ್ರಿರಾವಣಿಯುದ್ಧಮ್
 26. ಏಕೋನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೌಮಿತ್ರಿಸಂಧುಕ್ಷಣಮ್
 27. ನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೌಮಿತ್ರಿರಾವಣಿಯುದ್ಧಮ್
 28. ಏಕನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಿವಧಃ
 29. ದ್ವಿನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಿಶಸ್ತ್ರಹತಚಿಕಿತ್ಸಾ
 30. ತ್ರಿನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾಹನನೋದ್ಯಮನಿವೃತ್ತಿಃ
 31. ಚತುರ್ನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಗಾಂಧರ್ವಾಸ್ತ್ರಮೋಹನಮ್
 32. ಪಂಚನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಕ್ಷಸೀವಿಲಾಪಃ
 33. ಷಣ್ಣವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಾಭಿಷೇಣನಮ್
 34. ಸಪ್ತನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ವಿರೂಪಾಕ್ಷವಧಃ
 35. ಅಷ್ಟನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಹೋದರವಧಃ
 36. ಏಕೋಶತತಮಃಸರ್ಗಃ - ಮಹಾಪಾರ್ಶ್ವವಧಃ
 37. ಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮರಾವಣಾಸ್ತ್ರಪರಂಪರಾ
 38. ಏಕಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಕ್ಷ್ಮಣಶಕ್ತಿಕ್ಷೇಪಃ
 39. ದ್ವ್ಯಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಕ್ಷ್ಮಣಸಂಜೀವನಮ್
 40. ತ್ರಯಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಐಂದ್ರರಥಕೇತುಪಾತನಮ್
 41. ಚತುರಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಶೂಭಂಗಃ
 42. ಪಂಚಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ದಶಗ್ರೀವವಿಘೂರ್ಣನಮ್
 43. ಷಡಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸಾರಥಿವಿಜ್ಞೇಯಮ್
 44. ಸಪ್ತಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಆದಿತ್ಯಹೃದಯಮ್
 45. ಅಷ್ಟಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಶುಭಾಶುಭನಿಮಿತ್ತದರ್ಶನಮ್
 46. ನವಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಧ್ವಜೋನ್ಮಥನಮ್
 47. ದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣೈಕಶತಶ್ಚಿರಶ್ಛೇದನಮ್
 48. ಏಕಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಪೌಲಸ್ತ್ಯವಧಃ
 49. ದ್ವಾದಾಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ವಿಭೀಷಣವಿಲಾಪಃ
 50. ತ್ರಯೋದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಾಂತಃಪುರಪರಿದೇವನಮ್
 51. ಚುರ್ತದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಂದೋದರೀ ವಿಲಾಪಃ
 52. ಪಂಚದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ವಿಭೀಷಣಾಭಿಷೇಕಃ
 53. ಷೋಡಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಮೈಥಿಲೀಪ್ರಿಯನಿವೇದನಮ್
 54. ಸಪ್ತದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾಭರ್ತೃಮುಖೋದೀಕ್ಷಣಮ್
 55. ಅಷ್ಟಾದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾಪ್ರತ್ಯಾದೇಶಃ
 56. ಏಕೋನವಿಂಶತ್ಯಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಹುತಾಶನಪ್ರವೇಶಃ
 57. ವಿಂಶತ್ಯುತ್ತರಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಬ್ರಹ್ಮಕೃತರಾಮಸ್ತವಃ
 58. ಏಕವಿಂಶತ್ಯುತ್ತರಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾಗ್ರಹಪ್ರತಿಗ್ರಹಃ
 59. ದ್ವಾವಿಂಶತ್ಯುತ್ತರಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ದಶರಥಪ್ರತಿಗಸಮಾದೇಶಃ
 60. ತ್ರಯೋವಿಂಶತ್ಯುತ್ತರಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಇಂದ್ರವರದಾನಮ್
 61. ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ಯುತ್ತರಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಪುಷ್ಪಕೋಪಸ್ಥಾಪನಮ್
 62. ಪಂಚವಿಂಶತ್ಯುತ್ತರಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಪುಷ್ಪಕೋತ್ಪತನಮ್
 63. ಷಡ್ವಿವಿಂಶತ್ಯುತ್ತರಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಪ್ರತ್ಯಾವೃತ್ತಿಪಥವರ್ಣನಮ್
 64. ಸಪ್ತವಿಂಶತ್ಯುತ್ತರಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಭರದ್ವಾಜಾಮಂತ್ರಣಮ್
 65. ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತ್ಯುತ್ತರಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಭರತಪ್ರಿಯಾಖ್ಯಾನಮ್
 66. ಏಕೋನತ್ರಿಂಶದುತ್ತರಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮದ್ಭರತಸಂಭಾಷಣಮ್
 67. ತ್ರಿಂಶದುತ್ತರಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಭರತಸಮಾಗಮಃ
 68. ಏಕತ್ರಿಂಶದುತ್ತರಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಶ್ರೀರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಃ
 69. ಅನುಬಂಧ
images