ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ ಯುದ್ಧಕಾಂಡಃ - ೧

 1. ಅರಿಕೆ
 2. ನಿವೇದನೆ
 3. ಮುನ್ನುಡಿ
 4. ಪ್ರಥಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮತ್‍ಪ್ರಶಂಸನಮ್
 5. ದ್ವಿತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಪ್ರೋತ್ಸಾಹನಮ್
 6. ತೃತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಂಕಾದುರ್ಗಾದಿಕಥನಮ್
 7. ಚತುರ್ಥಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಾಭಿಷೇಣನಮ್
 8. ಪಂಚಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮವಿಪ್ರಲಂಭಃ
 9. ಷಷ್ಠಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಮಂತ್ರಣಮ್
 10. ಸಪ್ತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸಚಿವೋಕ್ತಿಃ
 11. ಅಷ್ಟಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಪ್ರಹಸ್ತಾದಿವಚನಮ್
 12. ನವಮಃ ಸರ್ಗಃ - ವಿಭೀಷಣಸಮಾಲೋಚನಮ್
 13. ದಶಮಃ ಸರ್ಗಃ - ವಿಭೀಷಣಪಥ್ಯೋಪದೇಶಃ
 14. ಏಕಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ದ್ವಿತೀಯಮಂತ್ರಾಧಿವೇಶಃ
 15. ದ್ವಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಕುಂಭಕರ್ಣಮತಿಃ
 16. ತ್ರಯೋದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಹಾಪಾರ್ಶ್ವವಚೋ„ಭಿನಂದನಮ್
 17. ಚತುರ್ದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪ್ರಹಸ್ತವಿಭೀಷಣವಿವಾದಃ
 18. ಪಂಚದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಇಂದ್ರಜಿದ್ವಿಭೀಷಣವಿವಾದಃ
 19. ಷೋಡಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವಿಭೀಷಣಾಕ್ರೋಶಃ
 20. ಸಪ್ತದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವಿಭೀಷಣಶರಣಾಗತಿನಿವೇದನಮ್
 21. ಅಷ್ಟಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವಿಭೀಷಣಸಂಗ್ರಹನಿರ್ಣಯಃ
 22. ಏಕೋನವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ದರ್ಭಶಯನಮ್
 23. ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಗ್ರೀವಬೇಧನೋಪಾಯಃ
 24. ಏಕವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸಮುದ್ರಸಂಕ್ಷೋಭಃ
 25. ದ್ವಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೇತುಬಂಧಃ
 26. ತ್ರಯೋವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಂಕಾಭಿಷೇಣನಮ್
 27. ಚತುರ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಪ್ರತಿಜ್ಞಾ
 28. ಪಂಚವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಶುಕಸಾರಣಪ್ರೇಷಣಾದಿಕಮ್
 29. ಷಡ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಕಪಿಬಲಾವೇಕ್ಷಣಮ್
 30. ಸಪ್ತವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹರಾದಿವಾನರಪರಾಕ್ರಮಾಖ್ಯಾನಮ್
 31. ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಮೈಂದಾದಿಪರಾಕ್ರಮಾಖ್ಯಾನಮ್
 32. ಏಕೋನತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಶಾರ್ದೂಲಾದಿಚಾರಪ್ರೇಷಣಮ್
 33. ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವಾನರಬಲಸಂಖ್ಯಾನಮ್
 34. ಏಕತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಮಾಯಾಪ್ರಯೋಗಃ
 35. ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾವಿಲಾಪಃ
 36. ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸರಮಾಸಮಾಶ್ವಾಸನಮ್
 37. ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣನಿಶ್ಚಯಕಥನಮ್
 38. ಪಂಚತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಾಲ್ಯವದುಪದೇಶಃ
 39. ಷಟ್‍ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪುರದ್ವಾರರಕ್ಷಾ
 40. ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಗುಲ್ಮವಿಭಾಗಃ
 41. ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುವೇಲಾರೋಹಣಮ್
 42. ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಂಕಾದರ್ಶನಮ್
 43. ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಸುಗ್ರೀವನಿಯುದ್ಧಮ್
 44. ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಅಂಗದದೌತ್ಯಮ್
 45. ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಯುದ್ಧಾರಂಭಃ
 46. ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧಮ್
 47. ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ನಿಶಾಯುದ್ಧಮ್
 48. ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ನಾಗಪಾಶಬಂಧಃ
 49. ಷಟ್‍ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಗ್ರೀವಾದ್ಯನುಶೋಕಃ
 50. ಸಪ್ತಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ನಾಗಬದ್ಧರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರದರ್ಶನಮ್
 51. ಅಷ್ಟಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾಶ್ವಾಸನಮ್
 52. ಏಕೋನಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮನಿರ್ವೇದಃ
 53. ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ನಾಗಪಾಶವಿಮೋಕ್ಷಣಮ್
 54. ಏಕಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಾಭಿಷೇಣನಮ್
 55. ದ್ವಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷವಧಃ
 56. ತ್ರಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಯುದ್ಧಮ್
 57. ಚತುಃಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರವಧಃ
 58. ಪಂಚಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಅಕಂಪನಯುದ್ಧಮ್
 59. ಷಟ್‍ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಅಕಂಪನವಧಃ
 60. ಸಪ್ತಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪ್ರಹಸ್ತಯುದ್ಧಮ್
 61. ಅಷ್ಟಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪ್ರಹಸ್ತವಧಃ
 62. ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಾಭಿಷೇಣನಮ್
 63. ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕುಂಭಕರ್ಣಪ್ರಬೋಧಃ
 64. ಏಕಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕುಂಭಕರ್ಣವೃತ್ತಕಥನಮ್
 65. ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಾಭ್ಯರ್ಥನಾ
 66. ತ್ರಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕುಂಭಕರ್ಣಾನುಶೋಕಃ
 67. ಚತುಃಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾಪ್ರಲೋಭನೋಪಾಯಃ
 68. ಪಂಚಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕಂಭಕರ್ಣಾಭಿಷೇಣನಮ್
 69. ಷಟ್‍ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ವಾನರಪರ್ಯವಸ್ಥಾಪನಮ್
 70. ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕುಂಭಕರ್ಣವಧಃ
 71. ಅನುಬಂಧ
images