ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಕಾಂಡಃ

 1. ಬಿನ್ನಹ
 2. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮುದ್ರಣ
 3. ನಿವೇದನೆ
 4. ಮುನ್ನುಡಿ
 5. ಪ್ರಥಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮವಿಪ್ರಲಂಭಾವೇಶಃ
 6. ದ್ವಿತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಗ್ರೀವಮಂತ್ರಃ
 7. ತೃತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮತ್ಪ್ರೇಷಣಮ್
 8. ಚತುರ್ಥಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಗ್ರೀವಸಮೀಪಗಮನಮ್
 9. ಪಂಚಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಗ್ರೀವಸಖ್ಯಮ್
 10. ಷಷ್ಠಃ ಸರ್ಗಃ - ಭೂಷಣಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಮ್
 11. ಸಪ್ತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಸಮಾಶ್ವಾಸನಮ್
 12. ಅಷ್ಟಮಃ ಸರ್ಗಃ - ವಾಲಿವಧಪ್ರತಿಜ್ಞಾ
 13. ನವಮಃ ಸರ್ಗಃ - ವೈರವೃತ್ತಾಂತಾನುಕ್ರಮಃ
 14. ದಶಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಜ್ಯನಿವಾಸಕಥನಮ್
 15. ಏಕಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವಾಲಿಬಲಾವಿಷ್ಕರಣಮ್
 16. ದ್ವಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಗ್ರೀವಪ್ರತ್ಯಯದಾನಮ್
 17. ತ್ರಯೋದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸಪ್ತಜನಾಶ್ರಮಪ್ರಣಾಮಃ
 18. ಚತುರ್ದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಗ್ರೀವಗರ್ಜನಮ್
 19. ಪಂಚದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ತಾರಾಹಿತೋಕ್ತಿಃ
 20. ಷೋಡಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವಾಲಿಸಂಹಾರಃ
 21. ಸಪ್ತದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಾಧಿಕ್ಷೇಪಃ
 22. ಅಷ್ಟಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವಾಲಿವಧಸಮರ್ಥನಮ್
 23. ಏಕೋನವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ತಾರಾಗಮನಮ್
 24. ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ತಾರಾವಿಲಾಪಃ
 25. ಏಕವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನುಮದಾಶ್ವಾಸನಮ್
 26. ದ್ವಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವಾಲ್ಯನುಶಾಸನಮ್
 27. ತ್ರಯೋವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಅಂಗದಾಭಿವಾದನಮ್
 28. ಚತುರ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಗ್ರೀವತಾರಾಶ್ವಾಸನಮ್
 29. ಪಂಚವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವಾಲಿಸಂಸ್ಕಾರಃ
 30. ಷಡ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಗ್ರೀವಾಭಿಷೇಕಃ
 31. ಸಪ್ತವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಾಲ್ಯವನ್ನಿವಾಸಃ
 32. ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪ್ರಾವೃಡುಜ್ಜೃಂಭಣಮ್
 33. ಏಕೋನಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನುಮತ್ಪ್ರತಿಬೋಧನಮ್
 34. ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಶರದ್ವರ್ಣನಮ್
 35. ಏಕತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಕ್ಮಣಕ್ರೋಧಃ
 36. ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮನ್ಮಂತ್ರಃ
 37. ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ತಾರಾಸಾಂತ್ವವಚನಮ್
 38. ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಗ್ರೀವತರ್ಜನಮ್
 39. ಪಂಚತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ತಾರಾಸಮಾಧಾನಮ್
 40. ಷಟ್‍ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಗ್ರೀವಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುರೋಧಃ
 41. ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಕಪಿಸೇನಾಸಮಾಯನಮ್
 42. ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಸಮೀಪಗಮನಮ್
 43. ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೇನಾನಿವೇಶಃ
 44. ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪ್ರಾಚೀಪ್ರೇಷಣಮ್
 45. ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ದಕ್ಷಿಣಾಪ್ರೇಷಣಮ್
 46. ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪ್ರತೀಚೀಪ್ರೇಷಣಮ್
 47. ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಉದೀಚೀಪ್ರೇಷಣಮ್
 48. ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮತ್ಸಂದೇಶಃ
 49. ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವಾನರಬಲಪ್ರತಿಷ್ಠಾ
 50. ಷಟ್‍ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಭೂಮಂಡಲಭ್ರಮಣಕಥನಮ್
 51. ಸಪ್ತಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಕಪಿಸೇನಾಪ್ರತ್ಯಾಗಮನಮ್
 52. ಅಷ್ಟಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಕಂಡೂಚನಾದಿವಿಚಯಃ
 53. ಏಕೋನಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಜತಪರ್ವತವಿಚಯಃ
 54. ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಋಕ್ಷಬಿಲಪ್ರವೇಶಃ
 55. ಏಕಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಾತಿಥ್ಯಮ್
 56. ದ್ವಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಬಿಲಪ್ರವೇಶಕಾರಣಕಥನಮ್
 57. ತ್ರಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಅಂಗದಾದಿನಿರ್ವೇದಃ
 58. ಚತುಃಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮದ್ಛೇದನಮ್
 59. ಪಂಚಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶಃ
 60. ಷಟ್‍ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸಂಪಾತಿಪ್ರಶ್ನಃ
 61. ಸಪ್ತಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಜಟಾಯುರ್ದಿಷ್ಟಕಥನಮ್
 62. ಅಷ್ಟಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾಪ್ರತ್ಯುಪಲಂಭಃ
 63. ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಪಾರ್ಶ್ವವಚನಾನುವಾದಃ
 64. ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸಂಪಾತಿಪುರಾವೃತ್ತವರ್ಣನಮ್
 65. ಏಕಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೂರ್ಯಾನುಗಮನಾಖ್ಯಾನಮ್
 66. ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ನಿಶಾಕರಭವಿಷ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್
 67. ತ್ರಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸಂಪಾತಿವೃಕ್ಷಪ್ರರೋಹಃ
 68. ಚತುಃಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸಮುದ್ರಲಂಘನಮಂತ್ರಣಮ್
 69. ಪಂಚಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಬಲೇಯತ್ತಾವಿಷ್ಕರಣಮ್
 70. ಷಟ್‍ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಹನೂಮದ್ಬಲಸಂಧುಕ್ಷಣಮ್
 71. ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಂಘನಾವಷ್ಟಂಭಃ
 72. ಅನುಬಂಧ
images