ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡಃ

 1. ಬಿನ್ನಹ
 2. ಮೂರನೆಯ ಮುದ್ರಣ
 3. ಮುನ್ನುಡಿ
 4. ನಿವೇದನೆ
 5. ಪ್ರಥಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಹರ್ಷಿಸಂಗಃ
 6. ದ್ವಿತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ - ವಿರಾಧಸಂರೋಧಃ
 7. ತೃತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ - ವಿರಾಧಪ್ರಹಾರಃ
 8. ಚತುರ್ಥಃ ಸರ್ಗಃ - ವಿರಾಧಖನನಮ್
 9. ಪಂಚಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಶರಭಂಗಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಪ್ರಸ್ಥಾನಮ್
 10. ಷಷ್ಠಃ ಸರ್ಗಃ - ರಕ್ಷೋವಧಪ್ರತಿಜ್ಞಾನಮ್
 11. ಸಪ್ತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾಶ್ರಮಃ
 12. ಅಷ್ಟಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾಭ್ಯನುಜ್ಞಾ
 13. ನವಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾಧರ್ಮಾವೇದನಮ್
 14. ದಶಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಕ್ಷೋವಧಸಮರ್ಥನಮ್
 15. ಏಕಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಅಗಸ್ತ್ಯಾಶ್ರಮಃ
 16. ದ್ವಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಅಗಸ್ತ್ಯದರ್ಶನಮ್
 17. ತ್ರಯೋದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪಂಚವಟೀಗಮನಮ್
 18. ಚತುರ್ದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಜಟಾಯುಸ್ಸಂಗಮಃ
 19. ಪಂಚದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪಂಚವಟೀಪರ್ಣಶಾಲಾ
 20. ಷೋಡಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಹೇಮಂತವರ್ಣನಮ್
 21. ಸಪ್ತದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಶೂರ್ಪಣಖಾಭಾವಾವಿಷ್ಕರಣಮ್
 22. ಅಷ್ಟಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಶೂರ್ಪಣಖಾವಿರೂಪಣಮ್
 23. ಏಕೋನವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಖರಕ್ರೋಧಃ
 24. ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಚತುರ್ದಶರಕ್ಷೋವಧಃ
 25. ಏಕವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಖರಸಂಧುಕ್ಷಣಮ್
 26. ದ್ವಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಖರಸಂನಾಹಃ
 27. ತ್ರಯೋವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಉತ್ಪಾತದರ್ಶನಮ್
 28. ಚತುರ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಖರಬಲಸಂನಿಕರ್ಷಃ
 29. ಪಂಚವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಖರಸೈನ್ಯಾವಮರ್ದಃ
 30. ಷಡ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ದೂಷಣಾದಿವಧಃ
 31. ಸಪ್ತವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ತ್ರಿಶಿರೋವಧಃ
 32. ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಖರರಾಮಸಂಪ್ರಹಾರಃ
 33. ಏಕೋನತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಖರಗದಾಭೇದನಮ್
 34. ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಖರಸಂಹಾರಃ
 35. ಏಕತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಖರವೃತ್ತೋಪಲಂಭಃ
 36. ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಶೂರ್ಪಣಖೋದ್ಯಮಃ
 37. ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣನಿಂದಾ
 38. ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾಹರಣೋಪದೇಶಃ
 39. ಪಂಚತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಾರೀಚಾಶ್ರಮಪುನರ್ಗಮನಮ್
 40. ಷಟ್‍ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸಹಾಯೈಷಣಾ
 41. ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಅಪ್ರಿಯಪಥ್ಯವಚನಮ್
 42. ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಾಸ್ತ್ರಮಹಿಮಾ
 43. ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸಾಹಾಯ್ಯಕಾನುಭ್ಯಪಗಮಃ
 44. ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಾಯಾಮೃಗರೂಪ ಪರಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಬಂಧಃ
 45. ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣನಿಂದಾ
 46. ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸ್ವರ್ಣಮೃಗಪ್ರೇಕ್ಷಣಮ್
 47. ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಕ್ಷ್ಮಣಶಂಕಾಪ್ರತಿಸಮಾಧಾನಮ್
 48. ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಾರೀಚವಂಚನಾ
 49. ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾಪಾರುಷ್ಯಮ್
 50. ಷಟ್‍ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಭಿಕ್ಷುಸತ್ಕಾರಃ
 51. ಸಪ್ತಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಾಧಿಕ್ಷೇಪಃ
 52. ಅಷ್ಟಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣವಿಕತ್ಥನಮ್
 53. ಏಕೋನಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾಪಹರಣಮ್
 54. ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಜಟಾಯುರಭಿಯೋಗಃ
 55. ಏಕಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಜಟಾಯುರಾವಣಯುದ್ಧಮ್
 56. ದ್ವಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾವಿಕ್ರೋಶಃ
 57. ತ್ರಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾವಣಭರ್ತ್ಸನಮ್
 58. ಚತುಃಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಂಕಾಪ್ರಾಪಣಮ್
 59. ಪಂಚಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾವಿಲೋಭನೋದ್ಯಮಃ
 60. ಷಟ್‍ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವತ್ಸರಾವಧಿಕರಣಮ್
 61. ಸಪ್ತಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಪ್ರತ್ಯಾಗಮನಮ್
 62. ಅಷ್ಟಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಅನಿಮಿತ್ತದರ್ಶನಮ್
 63. ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗಮನವಿಗರ್ಹಣಮ್
 64. ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮೋನ್ಮಾದಃ
 65. ಏಕಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾನ್ವೇಷಣಮ್
 66. ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಘವವಿಲಾಪಃ
 67. ತ್ರಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ದುಃಖಾನುಚಿಂತನಮ್
 68. ಚತುಃಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಕ್ರೋಧಃ
 69. ಪಂಚಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕ್ರೋಧಸಂಹಾರಪ್ರಾರ್ಥನಾ
 70. ಷಟ್‍ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಔಚಿತ್ಯಪ್ರತಿಬೋಧನಮ್
 71. ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಗೃಧ್ರರಾಜದರ್ಶನಮ್
 72. ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಜಟಾಯುಸ್ಸಂಸ್ಕಾರಃ
 73. ಏಕೋನಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕಬಂಧಗ್ರಾಹಃ
 74. ಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕಬಂಧಬಾಹುಚ್ಛೇದಃ
 75. ಏಕಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕಬಂಧಶಾಪಾಖ್ಯಾನಮ್
 76. ದ್ವಿಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾಧಿಗಮೋಪಾಯಃ
 77. ತ್ರಿಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಋಷ್ಯಮೂಕಮಾರ್ಗಕಥನಮ್
 78. ಚತುಃಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಶಬರೀಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಃ
 79. ಪಂಚಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಪಂಪಾದರ್ಶನಮ್
 80. ಅನುಬಂಧ
images