ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡಃ - ೨

 1. ಐದನೆಯ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ.....
 2. ಮುನ್ನುಡಿ
 3. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್
 4. ಸಪ್ತಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಮಂತ್ರೋಪಾವರ್ತನಮ್
 5. ಅಷ್ಟಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಸಂದೇಶಾಖ್ಯಾನಮ್
 6. ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ದಶರಥವಿಲಾಪಃ
 7. ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕೌಸಲ್ಯಾಸಮಾಶ್ವಾಸನಮ್
 8. ಏಕಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕೌಸಲ್ಯೋಪಾಲಂಭಃ
 9. ದ್ವಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕೌಸಲ್ಯಾಪ್ರಸಾದನಮ್
 10. ತ್ರಿಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಋಷಿಕುಮಾರವಧಾಖ್ಯಾನಮ್
 11. ಚತುಃಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ದಶರಥದಿಷ್ಟಾಂತಃ
 12. ಪಂಚಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಅಂತಃಪುರಾಕ್ರಂದಃ
 13. ಷಟ್‍ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ತೈಲದ್ರೋಣ್ಯಧಿಶಯನಮ್
 14. ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಅರಾಜಕದುರವಸ್ಥಾವರ್ಣನಮ್
 15. ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ದೂತಪ್ರೇಷಣಮ್
 16. ಏಕೋನಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಭರತದುಃಸ್ವಪ್ನಃ
 17. ಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಭರತಪ್ರಸ್ಥಾನಮ್
 18. ಏಕಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಅಯೋಧ್ಯಾಗಮನಮ್
 19. ದ್ವಿಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಭರತಸಂತಾಪಃ
 20. ತ್ರಿಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕೈಕೇಯೀವಿಗರ್ಹಣಮ್
 21. ಚತುಃಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕೈಕೇಯ್ಯಾಕ್ರೋಶಃ
 22. ಪಂಚಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಭರತಶಪಥಃ
 23. ಷಟ್‍ಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ದಶರಥೌರ್ಧ್ವದೈಹಿಕಮ್
 24. ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಭರತಶತ್ರುಘ್ನವಿಲಾಪಃ
 25. ಅಷ್ಟಸಪ್ತತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕುಬ್ಜಾವಿಕ್ಷೇಪಃ
 26. ಏಕೋನಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸಚಿವಪ್ರಾರ್ಥನಾಪ್ರತಿಷೇಧಃ
 27. ಅಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಾರ್ಗಸಂಸ್ಕಾರಃ
 28. ಏಕಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸಭಾಸ್ಥಾನಮ್
 29. ದ್ವ್ಯಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೇನಾಪ್ರಸ್ಥಾನಮ್
 30. ತ್ರ್ಯಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಭರತವನಪ್ರಸ್ಥಾನಮ್
 31. ಚತುರಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಗುಹಾಗಮನ್
 32. ಪಂಚಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಗುಹಸಮಾಗಮಃ
 33. ಷಡಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಗುಹವಾಕ್ಯಮ್
 34. ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಶಯನಾದಿಪ್ರಶ್ನಃ
 35. ಅಷ್ಟಾಶೀತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಶಯ್ಯಾನುವೀಕ್ಷಣಮ್
 36. ಏಕೋನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಗಂಗಾತರಣಮ್
 37. ನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಭರದ್ವಾಜಾಶ್ರಮನಿವಾಸಃ
 38. ಏಕನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಭರದ್ವಾಜಾತಿಥ್ಯಮ್
 39. ದ್ವಿನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಭರದ್ವಾಜಾಮಂತ್ರಣಮ್
 40. ತ್ರಿನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಚಿತ್ರಕೂಟವನಪ್ರೇಷಣಮ್
 41. ಚತುರ್ನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಚಿತ್ರಕೂಟವರ್ಣನಾ
 42. ಪಂಚನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಂದಾಕಿನಿವರ್ಣನಾ
 43. ಷಣ್ಣವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಕ್ಮಣಕ್ರೋಧಃ
 44. ಸಪ್ತನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಭರತಗುಣಪ್ರಶಂಸಾ
 45. ಅಷ್ಟನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಾನ್ವೇಷಣಮ್
 46. ಏಕೋಶತತಮಃಸರ್ಗಃ - ರಾಮಸಮಾಗಮಃ
 47. ಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕಚ್ಚಿತ್ಸರ್ಗಃ
 48. ಏಕಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಪಿತೃದಿಷ್ಟಾಂತಶ್ರವಣಮ್
 49. ದ್ವ್ಯಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ನಿವಾಪದಾನಮ್
 50. ತ್ರಯಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಾತೃದರ್ಶನಮ್
 51. ಚತುರಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಭರತಸಂವಾದಃ
 52. ಪಂಚಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮವಾಕ್ಯಮ್
 53. ಷಡಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಭರತವಚನಮ್
 54. ಸಪ್ತಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಪ್ರತಿವಚನಮ್
 55. ಅಷ್ಟಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಜಾಬಾಲಿವಾಕ್ಯಮ್
 56. ನವಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸತ್ಯಪ್ರಶಂಸಾ
 57. ದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶವರ್ಣನಮ್
 58. ಏಕಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಭರತಾನುಶಾಸನಮ್
 59. ದ್ವಾದಾಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಪಾದುಕಾಪ್ರದಾನಮ್
 60. ತ್ರಯೋದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಪಾದುಕಾಗ್ರಹಣಮ್
 61. ಚುರ್ತದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಅಯೋಧ್ಯಾಪ್ರವೇಶಃ
 62. ಪಂಚದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಪಾದುಕಾಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ
 63. ಷೋಡಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಖರವಿಪ್ರಕರಣಕಥನಮ್
 64. ಸಪ್ತದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾಪಾತಿವ್ರತ್ಯಪ್ರಶಂಸಾ
 65. ಅಷ್ಟಾದಶಾಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರಗ್ರಹಣಮ್
 66. ಏಕೋನವಿಂಶತ್ಯಧಿಕಶತತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ದಂಡಕಾರಣ್ಯಪ್ರವೇಶಃ
 67. ಅನುಬಂಧ
images