ಶ್ರೀಮದ್ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡಃ - ೧

 1. ಅರಿಕೆ
 2. ಮುನ್ನರಿಕೆ
 3. ನಿವೇದನೆ
 4. ಐದನೆಯ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ.....
 5. ಪ್ರಥಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಾಭಿಷೇಕವ್ಯವಸಾಯಃ
 6. ದ್ವಿತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ - ಪರಿಷದನುಮೋದನಮ್
 7. ತೃತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ - ಪುತ್ರಾನುಶಾಸನಮ್
 8. ಚತುರ್ಥಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಾತ್ರಾಶೀಃಪರಿಗ್ರಹಃ
 9. ಪಂಚಮಃ ಸರ್ಗಃ - ವ್ರತಚರ್ಯಾವಿಧಾನಮ್
 10. ಷಷ್ಠಃ ಸರ್ಗಃ - ಪೌರೋತ್ಸೇಕಃ
 11. ಸಪ್ತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಂಥರಾಪರಿದೇವನಮ್
 12. ಅಷ್ಟಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಂಥರೋಪಜಾಪಃ
 13. ನವಮಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಪ್ರವಾಸನೋಪಾಯಚಿಂತಾ
 14. ದಶಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಕೈಕೇಯ್ಯನುನಯಃ
 15. ಏಕಾದಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವರದ್ವಯನಿರ್ಬಂಧಃ
 16. ದ್ವಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಕೈಕೇಯೀನಿವರ್ತನಪ್ರಯಾಸಃ
 17. ತ್ರಯೋದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ದಶರಥವಿಲಾಪಃ
 18. ಚತುರ್ದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಕೈಕೇಯ್ಯುಪಾಲಂಭಃ
 19. ಪಂಚದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಮಂತ್ರಪ್ರೇಷಣಮ್
 20. ಷೋಡಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಪ್ರಸ್ಥಾನಮ್
 21. ಸಪ್ತದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಾಗಮನಮ್
 22. ಅಷ್ಟಾದಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವನವಾಸನಿದೇಶಃ
 23. ಏಕೋನವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಪ್ರತಿಜ್ಞಾ
 24. ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಕೌಸಲ್ಯಾಕ್ರಂದಃ
 25. ಏಕವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಕೌಸಲ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರತಿಬೋಧನಮ್
 26. ದ್ವಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ದೈವಪ್ರಾಬಲ್ಯಮ್
 27. ತ್ರಯೋವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ರೋಧಃ
 28. ಚತುರ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಕೌಸಲ್ಯಾರ್ತಿಸಮಾಶ್ವಾಸನಮ್
 29. ಪಂಚವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಮಾತೃಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನಮ್
 30. ಷಡ್ವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸೀತಾ ಪ್ರತ್ಯವಸ್ಥಾಪನಮ್
 31. ಸಪ್ತವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪತಿವ್ರತಾಧ್ಯವಸಾಯಃ
 32. ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವನದುಃಖಪ್ರತಿಬೋಧನಮ್
 33. ಏಕೋನಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವನಾನುಗಮನಯಾಚ್ಞಾನಿರ್ಬಂಧಃ
 34. ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವನಗಮನಾಭ್ಯುಪಪತ್ತಿಃ
 35. ಏಕತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಲಕ್ಷ್ಮಣವನಾನುಗಮನಾಭ್ಯನುಜ್ಞಾಃ
 36. ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವಿತ್ತವಿಶ್ರಾಣನಮ್
 37. ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪೌರವಾಕ್ಯಮ್
 38. ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ದಶರಥಸಮಾಶ್ವಾಸನಮ್
 39. ಪಂಚತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಮಂತ್ರಗರ್ಹಣಮ್
 40. ಷಟ್‍ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಪ್ರತಿಬೋಧನಮ್
 41. ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಚೀರಪ್ರತಿಗ್ರಹಿನಿಮಿತ್ತವಸಿಷ್ಠಕ್ರೋಧಃ
 42. ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಜನಾಕ್ರೋಶಃ
 43. ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ವನಗಮನಾಪೃಚ್ಛಾ
 44. ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪೌರಾದ್ಯನುವ್ರಜ್ಯಾ
 45. ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ನಗರಸಂಕ್ಷೋಭಃ
 46. ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ದಶರಥಾಕ್ರಂದಃ
 47. ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಕೌಸಲ್ಯಾಪರಿದೇವಿತಮ್
 48. ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಸುಮಿತ್ರಾಶ್ವಾಸನಮ್
 49. ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪೌರಯಾಚನಮ್
 50. ಷಟ್‍ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪೌರಮೋಹನಮ್
 51. ಸಪ್ತಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪೌರನಿವೃತ್ತಿಃ
 52. ಅಷ್ಟಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಪೌರಾಂಗನಾವಿಲಾಪಃ
 53. ಏಕೋನಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಜನಪದಾಕ್ರೋಶಃ
 54. ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಗುಹಸಂಗತಮ್
 55. ಏಕಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಗುಹಲಕ್ಷ್ಮಣಜಾಗರಣಮ್
 56. ದ್ವಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಗಂಗಾವತರಣಮ್
 57. ತ್ರಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ರಾಮಸಂಕ್ಷೋಭಃ
 58. ಚತುಃಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಭರದ್ವಾಜಾಶ್ರಮಾಭಿಗಮನಮ್
 59. ಪಂಚಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಯುಮುನಾತರಣಮ್
 60. ಷಟ್‍ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ - ಚಿತ್ರಕೂಟನಿವಾಸಃ
 61. ಅನುಬಂಧ
images