ಮಾಧವೀಯ ಶಂಕರ ದಿಗ್ವಿಜಯ - ೧

 1. ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು
 2. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
  1. ಆಧಾರಗ್ರಂಥಗಳು
  2. ಆಚಾರ್ಯರಕಾಲ
  3. ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮ, ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು
  4. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ
  5. ಮಾತೃಭಕ್ತಿ
  6. ಆತುರಸಂನ್ಯಾಸ
  7. ಗುರುವಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆ
  8. ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃ
  9. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರಿಚಯ
  10. ಗ್ರಂಥ ಪರಿಚಯ
  11. ಅನುವಾದ
 3. ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ದಿಗ್ವಜಯಃ
  1. ಪ್ರಥಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಉಪೋದ್ಘಾತಃ
  2. ದ್ವಿತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ - ಆಚಾರ್ಯಜನ್ಮಾದಿಕಥನಮ್
  3. ತೃತೀಯಃ ಸರ್ಗಃ - ದೇವಾವತಾರಃ
  4. ಚತುರ್ಥಃ ಸರ್ಗಃ - ಕೌಮಾರಚರಿತ ವರ್ಣನಮ್
  5. ಪಂಚಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಸಂನ್ಯಾಸಗ್ರಹಣಮ್
  6. ಷಷ್ಠಃ ಸರ್ಗಃ - ಆತ್ಮ ವಿದ್ಯಾಪ್ರತಿಷ್ಠಾ
  7. ಸಪ್ತಮಃ ಸರ್ಗಃ - ವ್ಯಾಸದರ್ಶನಾದಿ ಚರಿತವರ್ಣನಮ್
  8. ಅಷ್ಟಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಮಂಡನಮಿಶ್ರ ಸಂವಾದಃ
  9. ನವಮಃ ಸರ್ಗಃ - ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಸರಸ್ವತೀ ಸಂವಾದಃ
 4. ಶ್ಲೋಕಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ
images