ಬೋಧಾಯನೀಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಧಾರ್ಮಿಕವಿಧಿಃ

 1. ಮುನ್ನುಡಿ
 2. ಮರುನುಡಿ
 3. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿ
 4. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
 5. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣೆ
 6. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಮಹತ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಪರಿಪಾಲನೆ
 7. ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ-ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
 8. ಉಪಯುಕ್ತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಷಯಗಳು
 9. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
 10. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು
 11. ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾಜನರಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ
 12. ವಿಷಯ ವಿಶೇಷ
 13. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ವಿಧಿಃ
 14. ಅಥ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಾಮಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಿಃ
 15. ನಿತ್ಯದೇವತಾ ಪೂಜಾಕ್ರಮ
 16. ಅಥ ನಿತ್ಯ ದೇವರ್ಷಿ ಪಿತೃತರ್ಪಣ ವಿಧಿಃ
 17. ಅಥ ವೈಶ್ವದೇವ ಪ್ರಯೋಗಃ
 18. ಅಥ ಭೋಜನವಿಧಿಃ
 19. ಪಂಚಗವ್ಯ ವಿಧಿಃ
 20. ಪಂಚಾಮೃತ ವಿಧಿಃ
 21. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಃ
 22. ಉತ್ಸರ್ಜನ ಮತ್ತು ಉಪಾಕರ್ಮ
 23. ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ವ್ರತಾದಿಗಳು
 24. ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ
 25. ದೇವತಾಸ್ತುತಿಗಳು
 26. ಶ್ರಾದ್ಧಪ್ರಕರಣ
 27. ಮರಣ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು
 28. ಅಶೌಚ ಪ್ರಕರಣ
 29. ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ
images